Historie zavádění EU domény
Proces spuštění zcela nové domény celoevropského významu byl velmi dlouho diskutovaný, připravovaný a sledovaný projekt. Na této stránce se můžete dovědět vše o tom, jak probíhaly jednotlivé fáze Sunrise období, včetně cen a podmínek, souvisejících s žádostí o doménu. 7.4.2006 bylo období Sunrise ukončeno a registrace evropských domén uvolněna zájemcům z řad široké veřejnosti.
Máte-li jakýkoli dotaz související s historií zavádění EU domény, na který jste odpověď nenašli, kdykoli nám napište na adresu info@domena.cz. Rádi Vám pomůžeme.
Přejete-li si rovnou objednat EU doménu použijte modul pro registraci.
Přehled hlavních témat
Pro lepší orientaci a hledání informací v rámci této strany jsme pro Vás připravili následující kontextové menu :

Průvodce výběrem období registrace  Zpět na přehled hlavních témat
Po kliknutí se dostanete na stranu našeho průvodce, který byl určen pro výběr toho nejvhodnějšího období. Současně napomáhal orientaci v problematice jednotlivých období a povinností, které zájemce o přednostní registraci musel splnit.

Časový harmonogram  Zpět na přehled hlavních témat
Období Sunrise 1. fáze (7.12.2005 - 6.2.2006)
Byla zahájena 1. fáze období Sunrise. Registrace EU domény byla uvolněna pro státní orgány, instituce a majitele ochranných známek.
Období Sunrise 2. fáze (7.2.2006 - 6.4.2006)
Byla zahájena 2. fáze období Sunrise. Registrace EU domény byla dále uvolněna pro ostatní názvy společností, obchodní jména nebo obchodní identifikační názvy dle legislativy příslušné členské země.
Uvolnění registrací široké veřejnosti (od 7.4.2006)
Bylo ukončeno období Sunrise. Registrace EU domén byly uvolněny široké veřejnosti. Vlastníkem EU domény však může být pouze osoba, organizace nebo subjekt mající trvalé sídlo v jedné z členských zemích EU.

Popis jednotlivých fází  
Uvolnění registrace EU domén pro širokou veřejnost (7.4.2006) předcházelo tzv. období Sunrise, které začalo 7.12.2005, dělilo se na dvě části a trvalo 4 měsíce. Období Sunrise bylo určeno pro registrace domén žadatelů majících přednostní právo na dané doménové jméno.
Sunrise period fáze 1 (od 7.12.2005 - do 6.2.2006)
V průběhu 1. fáze období Sunrise bylo možné přednostně registrovat doménová jména:
 • složená z plného jména státní instituce
 • akronym, pod kterým je státní instituce veřejně známa
 • na základě zeměpisného označení, geografického bodu či označení původu
 • odpovídající registrovaným obchodním či ochranným známkám
Sunrise period fáze 2 (od 7.2.2006 - do 6.4.2006)
Během 2. fáze období Sunrise mohli domény registrovat:
 • instituce a společnosti odpovídající podmínkám 1. fáze období Sunrise
 • žadatelé o doménová jména odpovídající ostatním názvům společností, obchodním jménům nebo obchodním identifikačním názvům dle legislativy příslušné členské země.
  • názvy společností
  • obchodní jména společností
  • obchodní jména produktů, výrobků či služeb
  • jména chráněných uměleckých děl
  • neregistrované ochranné známky
Zájemci, kteří o registraci doménového jména zažádali během období Sunrise, museli splnit kritéria popsaná v dokumentu Pravidla registrace pro období Sunrise (Sunrise Rules). Stručný přehled toho nejdůležitějšího naleznete v sekci Podmínky a pravidla registrace EU domén.
Po ukončení období Sunrise byla registrace domény EU nabídnuta široké veřejnosti. Majitelem domény EU však může být pouze osoba, firma, společnost či subjekt mající sídlo v jedné z členských zemí Evropské unie.

Ceník EU domén
 Typ ceníku  Registrace na 1 rok  Prodloužení na 1 rok  Změna registrátora s prodloužením o 1 rok
 Vaše cena 159 Kč 159 Kč 159 Kč * Nápověda
 Běžná cena 159 Kč 159 Kč 159 Kč * Nápověda
 Množstevní sleva 148 Kč 148 Kč 148 Kč * Nápověda
 Partnerská cena 138 Kč 138 Kč 138 Kč * Nápověda
 • (*) Cena platí i pro změnu registrátora se změnou vlastníka a prodloužením platnosti domény o 1 rok
 • Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Ceník EU domén registrovaných během období Sunrise 
 Služba
Běžná cena
Partnerská cena
 Registrace na 1 rok (Státní orgány)
1500 Kč *
1450 Kč *
Nápověda
 Registrace na 1 rok (Ochranné známky)
1290 Kč *
1250 Kč *
Nápověda
 Registrace na 1 rok (Jiná práva) *
2550 Kč *
2525 Kč *
Nápověda
 Manipulační poplatek
  550 Kč *
  550 Kč *
Nápověda
 • * Důležité! Pozorně si přečtěte pravidla účtování poplatků za registraci EU domén.
 • Tento ceník platí pro období Sunrise (do 6.4.2006).
 • Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Podmínky a pravidla registrace EU domén  
Správce EU domény zveřejnil dokumenty ustanovující podmínky a pravidla registrace EU domén nejen v období Sunrise, ale i po jeho ukončení.
Přehled základních pravidel registrace EU domén během Sunrise period
Žádosti podané během Sunrise period musely být podány prostřednictvím akreditovaného registrátora. V průběhu období Sunrise měli žadatelé 40 dní (od přijetí žádosti správcem domény) na to, aby poskytli důkazy o svých přednostních právech stanovenému validačnímu agentovi. Pokud během zaváděcího období podalo žádost více žadatelů s právy na totéž jméno, žádosti byly vyřízeny s využitím principu 'kdo dřív přijde, ten dřív registruje', ale jen v případech, kdy zájemce řádně dokázal své přednostní právo.
Každý žadatel musel během obou fází období Sunrise, mimo volby registrátora a jména domény, splnit následující pravidla a podmínky:
 • registrátorovi poskytnout kontaktní údaje (jméno a příjmení či název organizace, celou adresu, telefonní číslo, emailovou adresu a státní příslušnost)
 • zvolit jazyk, ve kterém bude dodána dokumentace dokazující nárok na požadovanou doménu
 • zvolit stát Evropské unie, ve kterém je právo na požadovanou doménu chráněno
 • zvolit jazyk, ve kterém budou řešeny případné spory o vlastnické právo na doménu
 • zvolit, kým bude dokumentace dokazující nárok na požadovanou doménu dodána (žadatel, registrátor nebo jiný subjekt). V případě jiného subjektu také poskytnout kontaktní emailovou adresu
Pokud byla žádost o registraci domény podána (odeslána) prostřednictvím registrátora, žadatel obdržel emailovou zprávu jako potvrzení objednávky (konfirmaci), která obsahovala následující detaily:
 • doménové jméno, o které se žádá
 • datum a čas, kdy rejstřík žádost přijal
 • pořadové číslo žádosti o danou doménu (existuje-li další zájemce)
 • datum, dokdy musí být doručena dokumentace dokazující nárok na požadovanou doménu (40 dnů)
Po odeslaní žádosti byl žadatel povinen doložit dokumentaci obsahující práva a nároky na dané doménové jméno. Dokumentaci je třeba, společně s průvodním dopisem, do 40 dnů doručit na adresu validačního agenta (společnost Price Waterhouse Coopers Belgium) nebo na adresu registrátora, který ji pak poskytne validačnímu agentovi. Písemné důkazy musí být zaslány běžnou poštou, doporučeně nebo s doručenkou, či kurýrem.
Mimo splnění lhůty 40 dnů, byly na žadatelem dodanou dokumentaci kladeny také následující požadavky:
 • musela být dodána na v jednom balíčku nebo v jedné neprůhledné obálce
 • musela být na bílém papíru, formát A4
 • musela mít očíslované jednotlivé stránky seřazené tak, aby začínaly číslem 1 (nepočítaje průvodní dopis)
 • musela být natištěna pouze z jedné strany papíru
 • jednotlivé stránky nesměly být svázané, slepené, sešité či jakkoli jinak spojené
 • musela být stylisticky upravena tak, aby byla čitelná i po naskenování
 • po vytištění nesměla být retušována či jinak upravena
Vyprší-li čtyřiceti denní lhůta v sobotu, neděli nebo ve státní svátek v Belgii, byl jako nejzazší možný termín doručení dokumentace brán poslední pracovní den před touto sobotou, nedělí nebo státním svátkem.
EU domény, na něž byla podána žádost během období Sunrise a nebyla do stanoveného termínu dodána dokumentace dokazující přednostní práva, byly uvolněny k registraci dalším zájemcům.
Od okamžiku, kdy bude EU doména schválena a zapsána v registru EU domén, může kterýkoli zájemce zahájit řízení ADR proti rozhodnutí na základě toho, že rozhodnutí není v souladu s nařízeními. Toto období trvá 40 dnů, nazývá se 'Odvolací lhůta v období Sunrise' a do jejího ukončení daná doména nebude aktivována, tzn. nebude možné ji použít.
Zástupcem pro kontrolu regulérnosti zavádění EU domény, během období Sunrise, byla jmenována společnost Price Waterhouse Coopers.

Poradenství k ochranným známkám zdarma  
Až do ukončení 2. fáze období Sunrise mohli klienti společnosti Ignum s.r.o. (provozovatele služby DOMENA.CZ) využít možnosti bezplatné konzultace problematiky ochranných známek souvisejících s registracemi EU domén. Konzultace byli připraveni řešit pracovníci Úřadu průmyslového vlastnictví a patentové kanceláře Bohemia Patent.

Často kladené dotazy  
Kdy bude zahájena registrace EU domény v období Sunrise?
Zaváděcí období, tzv. Sunrise period, bylo spuštěno 7.12.2005.
Kdy bude zahájena registrace EU domény pro veřejnost?
EU doména byla rezidentům zemí Evropské unie nabídnuta 7.4.2006.
Bude služba DOMENA.CZ nabízet registrace EU domény?
Ano. Společnost Ignum s.r.o., provozovatel služby DOMENA.CZ, se 11.7.2005 stala akreditovaným registrátora domény EU.
Kdo bude moci registrovat EU doménu?
Doménu může registrovat jakákoliv osoba nebo firma sídlící v členských zemích Evropské unie, tedy i v České republice.

Slovníček pojmů  
Plné jméno státní instituce
Např. Ministerstvo obchodu a průmyslu, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad aj.
Akronym
Zkratka, pod kterou je státní instituce veřejně známa - MPO, ČSÚ, ČTÚ aj.
Registrované ochranné známky
Známky zapsané v rejstříku ochranných známek (národní, EU i mezinárodní). Rozdíl mezi obchodní a ochrannou známkou spočívá výkladově v tom, že za ochrannou známku je považováno označení zapsané ve známkovém rejstříku a za obchodní známku označení, které není předmětem registrace, ale je dlouhodobě užíváno svým majitelem pro označování jeho výrobků nebo služeb a pod tímto názvem je i obecně známo.
Obchodní jméno společnosti
Jméno zapsané v Obchodním rejstříku u právnických osob a vlastní jméno a příjmení u fyzických osob.
Obchodní jméno firmy / produktu
Vlastní jméno fyzické osoby a nebo označení produktu, které není předmětem ochrany  (dříve bylo obchodní jméno firmy součástí tzv. registrace v živnostenském rejstříku).
Jména chráněných uměleckých děl
Např. Spejbl, Hurvínek, Švejk aj.
Jména výrobků a služeb
Nechráněné, ale užívané označení, viz výše.

Historie procesu zavádění EU domény  
Duben 2006
7.4.2006 v 11.00 hodin byla registrace domény EU nabídnuta široké veřejnosti.
Únor 2006
7.2.2006 v 11. hodin byla zahájena 2. fáze období Sunrise.
Prosinec 2005
7.12.2005 v 11. hodin byla zahájena 1. fáze období Sunrise.
Září 2005
Všem akreditovaným registrátorům bylo poskytnuto rozhraní pro registrace EU domény v testovacím režimu, včetně dokumentace.
Srpen 2005
1.8.2005 byla spuštěna první (dočasná verze) webových stránek české společnosti Czech Arbitration Court (rozhodčí soud), která bude řešit všechny spory spojené s doménou EU. Czech Arbitration Court bude své služby nabízet v celkem 20ti jazycích členských zemí Evropské unie.
Červenec 2005
11.7.2005 se Ignum s.r.o., provozovatel služby DOMENA.CZ, stal akreditovaným registrátorem EU domény, proto je na DOMENA.CZ již nyní možné oficiálně doménu EU předregistrovat.
Červen 2005
Zahájení akreditace registrátorů EU domény.
Květen 2005
Pro zájemce o statut registrátora EU domény byl zveřejněn návrh smlouvy. Během června bude dokument přeložen i do ostatních jazyků členských zemí.
Duben 2005
Evropská komise schválila obecná pravidla pro registraci EU domény (Public Policy Rules).
Březen 2005
Zástupcem pro kontrolu regulérnosti zavádění EU domény byla jmenována společnost Price Waterhouse Coopers.
Doména EU zavedena do kořenových DNS serverů.
Říjen 2004
Podepsání smlouvy o správě registru EU domén mezi společností EURid a Evropskou komisí. Evropská komise podává žádost o zapsání společnosti EURid u ICANN.

DOMENA.CZ - Akreditovaný registrátor EU domény
EURid
0.05655s