Slovníček pojmů
AUTH–ID, AUTH–INFO, heslo pro transfer domény
Jedinečné heslo, potřebné pro převod domény k jinému registrátorovi. Heslo zasílá aktuální registrátor na e-mail držitele domény.
ccTLD (Country code Top Level Domain)
Doména nejvyššího stupně, tzv. národní doména (například .CZ).
CZ.NIC
Zájmové sdružení právnických osob, jehož hlavní činností je provozování registru doménových jmen .CZ a 0.2.4.e164.arpa (domény ENUM), zabezpečení provozu domény nejvyšší úrovně CZ a osvěta v oblasti doménových jmen.
Centrální registr
Databáze doménových jmen s informacemi o jejich držitelích a dalších osobách, vedená sdružením CZ.NIC. Centrální registr je zdrojem pro delegaci doménových jmen do zóny CZ vedené primárním jmenným serverem.
Delegované doménové jméno
Registrované doménové jméno, o němž CZ.NIC vede záznam na primárním jmenném serveru (tzv. zóna CZ).
Den expirace
Den následující po dni, ve kterém dojde k uplynutí doby, na kterou bylo doménové jméno zaregistrováno.
Den registrace
Den, ve kterém dojde k zaregistrování doménového jména v centrálním registru.
DNS
Domain Name System je hierarchický systém doménových jmen, realizovaný DNS servery a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě. DNS má i další funkce, např. pro elektronickou poštu či IP telefonii a slouží jako distribuovaná databáze síťových informací.
DNSSEC
Je rozšíření systému doménových jmen (DNS), které zvyšuje jeho bezpečnost. DNSSEC poskytuje uživatelům jistotu, že informace, které z DNS získal, byly poskytnuty správným zdrojem, jsou úplné a jejich integrita nebyla při přenosu narušena. DNSSEC zajišťuje důvěryhodnost údajů, získaných z DNS.
DNS server (nameserver)
Ohlašuje jméno autoritativního DNS serveru pro danou doménu. Pro domény .CZ jsou dané nameservery součástí celé sady nameserverů.
DNS záznam
Slouží k nasměrování domény na určitý server pomocí IP adresy nebo doménového názvu. Existuje několik různých typů záznamů, mezi základní patří záznam typu A, směrující na IP adresu, záznam typu CNAME, směrující na doménové jméno, nebo záznam typu MX, směrující na název e-mailového serveru.
Doména
Doménové jméno je doména druhého stupně, tvořená kombinací povolených znaků s maximální délkou 63 znaků.
Doménový alias
Je doména bez vlastního webového prostoru, která směruje na web, ke kterému je tento alias zřízen a nastaven. Také doména pro alias musí být zaregistrována. Místo pojmu alias se také používá forwarding domény, tedy přesměrování domény na jiný server.
Držitel, vlastník
Fyzická nebo právnická osoba, která má pro sebe registrováno doménové jméno. Pokud není v záznamu o držiteli vyplněn název společnosti nebo organizace, považuje se za držitele osoba, která podala žádost o registraci doménového jména. Pokud je vyplněn název společnosti nebo organizace, pak se tato považuje za držitele domény.
EURid (The European Registry of Internet Domain Names)
Je sdružení, vybrané Evropskou komisí pro správu internetové doménu nejvyšší úrovně .EU dle podmínek stanovených nařízeními Evropské komise.
Generická doména
Obecná doména (například .ORG pro neziskové organizace), nespojená s konkrétním státem. Výjimkou jsou TLD .MIL a .GOV, které jsou z historických důvodů vyhrazeny pro vojenské, resp. vládní počítačové sítě v USA.
gTLD (generic TLD)
Generické domény (například .COM).
MX záznam (mail exchange record)
Oznamuje adresu a prioritu serveru pro příjem elektronické pošty pro danou doménu. Uvádí se v něm priorita celou číselnou hodnotou a název e-mailového serveru. Čím je číselná hodnota menší, tím má záznam vyšší prioritu a na tento e-mailový server je pak pošta doručována primárně. Až v případě jeho výpadku je doručena na další e-mailový server s nižší prioritou.
Kontakt
Záznam o konkrétní osobě (fyzické nebo právnické) vedený v centrálním registru. Kontakt může mít roli administrativní, technickou, nebo může jít o držitele domény.
NSSET (sada nameserverů)
Soubor záznamů obsahující nejméně 2 jmenné servery (nameservery) a nejméně jeden technický kontakt.
Plátce, fakturační kontakt
Fyzická nebo právnická osoba, které jsou fakturovány objednané služby. Nemusí být nutně shodná s držitelem domény.
Pravidla alternativního řešení sporů
Dokument vydaný sdružením CZ.NIC, obsahující rozhodčí veřejnou nabídku držitele, který tvoří nedílnou součást pravidel registrace.
Pravidla registrace
Dokument „Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz“, vydaný sdružením CZ.NIC.
Přesměrování domény
Přesměrování nebo také forwarding směruje doménu na vybraný server, kde má doména zřízen webový prostor či e-mailové služby.
Registrace domény
Zájemce o registraci domény si musí nejprve vybrat některého z akreditovaných registrátorů, prostřednictvím něhož bude řešit veškeré administrativní i finanční záležitosti. Majitelem domény se může stát jakákoliv fyzická i právnická osoba, musí však poskytnout svůj jednoznačný identifikační údaj (datum narození, číslo průkazu totožnosti, IČO) a souhlasit s pravidly registrace.
Registrátor
Subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem k centrálnímu registru a zadávat požadavky změn záznamů v něm vedených. Jakoukoliv změnu v centrálním registru lze provést pouze prostřednictvím registrátora.
Sada klíčů
Soubor záznamů obsahující nejméně jeden DNS klíč určený k zabezpečené delegaci doménového jména pomocí technologie DNSSEC a nejméně jeden technický kontakt.
Subregistrátor
Partner oficiálního registrátora, který má přístup k jeho registračnímu systému.
TLD (Top Level Domain)
Doména nejvyššího řádu je internetová doména na nejvyšší úrovni stromu internetových domén. V doménovém jméně je uvedena na konci. TLD popisuje základní skupinu doménových jmen, např. všechna doménová jména daného státu. Domény nejvyššího řádu jsou pevně stanoveny internetovou standardizační organizací IANA.
Transfer
Převedení domény od jednoho registrátora k jinému. K úspěšnému převedení domény musí být splněny různé podmínky dle typu daného TLD.
Určený registrátor
Registrátor pro konkrétní doménové jméno určený držitelem, pro konkrétní kontakt určený daným kontaktem, pro konkrétní sadu nameserverů určený technickým kontaktem sady nameserverů, nebo pro konkrétní sadu klíčů určený technickým kontaktem dané sady klíčů. Každému registrovanému doménovému jménu, kontaktu, sadě nameserverů i sadě klíčů přísluší právě jeden určený registrátor.
Zóna domény
Je nezbytná pro správný chod každé domény. Obsahuje jednotlivé DNS záznamy které určují, na jaké servery domény směrují.
Žadatel
Fyzická nebo právnická osoba podávající žádost o registraci doménového jména.
0.01419s